ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1231 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย


ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวรัตติยา ปุละเปา นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดฯ ณ  ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

-รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง”

(โดยผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายและผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงราย)

-รับฟังการบรรยายในหัวข้อ“แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ”

(โดยผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายและผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงราย)

เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบข้อมูล ความรู้ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ ต่อไป