ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1364 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐกิจฐานราก ปี 2564


ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐกิจฐานราก ปี 2564

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐกิจฐานราก ปี 2564 ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   ลงมติรับทราบกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี ๒๕๖๕ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดให้มีการประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบเพื่อให้การปฏิบัติตามคู่มือการเสนอโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

-นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต้อนรับและให้แนวทางปฏิบัติ

-สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงหัวข้อ ความเป็นมาวัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

-กระทรวงมหาดไทยชี้แจงหัวข้อ ปฏิทินและขั้นตอนการเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

-สํานักงบประมาณ ชี้แจง หัวข้อ การประสานการปฏิบัติระหว่างกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) กับจังหวัด

-สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะชี้แจงหัวข้อ การจัดทําความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนและการใช้จ่ายเงินกู้

-กรมบัญชีกลางชี้แจงหัวข้อ การเบิกเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้