ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อ หาดบ้าย หาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อ หาดบ้าย หาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยอำเภอเชียงของ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อเชื่อมโยงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย(อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำของจังหวัดพะเยา) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้ร่วมกันฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบ NEW NORMAL ปลอดมลพิษ และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพให้เป็นที่ต้องการ ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมไทลื้อ ดนตรี ตลาดถนนคนเดิน การประกวดการแต่งกายชุดไทลื้อของผู้ประกอบการตลาดถนนคนเดินฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานได้กล่าวต้อนรับและทักทายแขกผู้มีเกียรติ และนายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานเปิดงาน แก่ผู้มาร่วมพิธี ได้แก่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรี เทศบาลเวียงเชียงของ นายอำเภอเชียงม่วนและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และในการนี้นายเสริฐ ไชยยานันตา ได้ขึ้นเวทีกล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีแก่ชุมชน ถึงการอนุรักษ์มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำของชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านหาดบ้ายหาดทรายทองที่ยังคงอัตลักษณ์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว ของจังหวัดต่อไป