ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1318 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2564


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          เพื่อทราบข้อมูลคนพิการจังหวัดเชียงราย ร่วมถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมพิจารณาโครงการของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย โครงการกรอบตามแผนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ภาคใต้วงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ฯลฯ