ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1322 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง


วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมฯ และประกอบด้วยปลัดจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย อธิบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเขียงราย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย

 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ 76 จังหวัด เข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ในการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) เป็นการพัฒนาสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่(Change for Good) ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่