ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Thailand Digital Government Summit) หัวข้อ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล และนางสาวฐาณียา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(Thailand Digital Government Summit) ในหัวข้องาน “เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล(Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) ผ่าน Facebook และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในทักษะต้านติจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลติจิทัล 
โดยงานวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Facebook Ads ภาพรวมเกี่ยวกับ Facebook Ads และเครื่องมือ Ads Manager การเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยอิงข้อมูลสถานที่ กลุ่มประชากรและความสนใจ การวัดผล ข้อคำนึงในการผลิตเนื้อหาโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม การเลือกตั้ง หรือการเมือง (SIEP) สรุปเนื้อหา GPNC (Government ,Politics, & Nonprofit Concierge) โดย ขวัญขนก เรืองขำ ผู้จัดการฝ้ายหุ้นส่วนธุรกิจ (Partner Manager) GPN, ประเทศไทย กัมพูชา และลาว, Facebook ประเทศไทย การสร้างประเด็นสื่อสารเนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และเสวนาหัวข้อ การเชื่อมต่อกับคนไทยผ่าน Facebook แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ Social Media ในการเชื่อมต่อกับสังคม โดยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้หน่วยงสามารถนำไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงบริการภาครัฐต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบต่อไป