ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564


วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.

      นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี  ลีไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และนางสาวประภากร  วงค์ชัย  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการของ กสทช. ตามแผนปฏิบัติการในปี 2564 ที่เกี่ยวข้องด้านกิจการโทรทัศน์