ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สัมภาษณ์ให้ข้อมูล โครงการ "โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน"


วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สัมภาษณ์ และให้ข้อมูล โครงการ “โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” กับคณะวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบ Microsoft Team ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

     เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ตามโครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผลสำเร็จนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงสามารถใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทอื่นได้อีกด้วย