ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1317 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง ชั้น 3  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ในการประชุมมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
          ในการประชุมเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ขี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และเสนอให้พิจารณานำงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามที่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงรายไว้ ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  และประกาศจังหวัดเชียงราย  เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) งานประเพณีของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 12 ปะเพณี ได้แก่ ประเพณีตักบาตีเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด), ประเพณีการทำบุญหมู่บ้าน (ประเพณีสืบชะตาบ้าน) หรือประเพณีสืบชะตาสถานที่สำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม้ ถ้ำ, ประเพณีการทำบุญสลากภัตร หรือการทำบุญที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน, ประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์, ประเพณีบวชลูกแก้ว, ประเพณีสักการะ ไหว้สา บวงสรวง เจ้าเมือง ผู้ก่อตั้งเมือง บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือบุคคลสำคัญของพื้นที่, ประเพณีตานข้าวใหม่, ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป พุทธสถาน, ประเพณีบุญบั้งไฟ, ประเพณีแรกนาข้าว, ประเพณีทำขวัญข้าวสู่ขวัญควาย และประเพณีมหาจุลกฐิน  
2) งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลของจังหวัดเชียงราย 4 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีแข่งเรือพาย, ประเพณีขึ้นถ้ำแม่สรวย และประเพณีผีตาโขนชาวไทยภูเขาเผ่าลั้ว (ชาติพันธุ์ลั๊วะ)
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นำงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามที่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงรายไว้ ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  และประกาศจังหวัดเชียงราย  เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดพิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีท้องถิ่นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564