ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 " CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 “ แสง สี ในดินแดนมหัศจรรย์ “


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน " มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 " CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 โอกาสนี้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ความว่า " จังหวัดเชียงรายได้ตระหนัก  และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองแห่งคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด  สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 18  ธันวาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 1  มกราคม 2565 พร้อมทั้งเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น  โดยเปิดเป็นสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการตลอดทั้งปี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเชียงรายอย่างต่อเนื่องต่อไป ณ  บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  และยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียน
2.เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงราย  
3.เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ   นำผลผลิตการเกษตร  ผลิตภัณฑ์  OTOP  และพันธุ์ไม้นานาชนิดมาจำหน่าย
4.เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน  พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน