ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมและออกแบบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) เข้าร่วมประชุมและออกแบบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่

            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านดู่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ฝึกซ้อม แข่งขันและเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

             จึงได้มีการประชุมเพื่อออกแบบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อให้เเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนตำบลบ้านดู่และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เพื่อออกกำลังกายและจัดการแข่งขัน ต่อไป