ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 40/2564 


ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 40/2564 

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.
            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 40/2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ตำบล ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งการประชุมนี้ จัดโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
            โดยในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ การทำงานด้านการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนังสือข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) การปฎิบัติการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ)  การรายงานผลดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID - 19 เทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.เชียงราย) รวมถึงวาระเพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย การพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานจากงบป้องกันยับยั้ง อาทิวัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคใน Local Quarantine / ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การขออนุญาตเปิดเรียน Onsite เต็มรูปแบบของสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย การขออนุญาตจัดงานวันเด็กในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
            ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดเชียงราย ได้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกันประชุม และเร่งแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงปีใหม่อีกด้วย