ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล


ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล โดยการประชุมครั้งนี้ มี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม
               นางรุ่งทิวา สุดแดน (ประธานในการประชุม) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล และแนวทาง ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล และโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล
ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย