ประกาศเมื่อ 01 มกราคม 2565 เปิดดู 1312 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ( 1 มกราคม 2565)


 

          วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภาณุพันธ์ ปันเป็ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          โดยได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำจุดต่างๆ และเน้นย้ำการประสานงานในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 13 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเป็น ผู้บาดเจ็บชาวไทย จำนวน  11 ราย แรงงานชาวเมียนมา จำนวน  2 ราย  จำแนกข้อมูลดังนี้

          - อำเภอเมืองเชียงราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 4 ราย

          - อำเภอพาน ผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย

          - อำเภอเชียงของ ผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย

          - อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย

          - อำเภอเทิง ผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย

          - อำเภอแม่ลาว ผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย

          **สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการทางถนนใช้กลไกด่านตรวจของชุมชนในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาขับขี่ยานพหนะออกจากที่ตั้ง โดยเฝ้าระวังในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. เป็นกรณีพิเศษ จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565          

         

          ยอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

          ⁃ เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง

          ⁃ บาดเจ็บ (Admit) 18 ราย

          ⁃ เสียชีวิต 3 ราย