ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (5 มกราคม 2565)


 

          วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 8 ครั้ง  ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 7 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 คน จำแนกข้อมูล ดังนี้

          - มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 8 ครั้ง

          - มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 7 คน (เพศชาย)

          - มีผู้เสียชีวิต 1 คน (เพศชาย)

          - สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 50 เกิดจาก “ดื่มแล้วขับ”

          - พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุ ร้อยละ 75 เกิดจาก “ไม่สวมหมวกนิรภัย”

          - ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุฯ ร้อยละ 62.50 เป็น “รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล)”

          - ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ ร้อยละ 87.50 เกิดเหตุใน “เส้นทางตรง”

          - ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีภูมิลำเนา ร้อยละ 87.50 เป็น “คนในพื้นที่ที่เกิดเหตุ(ในอำเภอ)

          *ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565          

          มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 (รวม 7 วัน) ดังนี้

          - มีอุบัติเหตุสะสม รวม 57 ครั้ง

          - มีผู้บาดเจ็บ รวม 51 คน เพศชาย 42 คน เพศหญิง 9 คน

          *สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ “การดื่มสุรา”

          - มีผู้เสียชีวิต รวม 10 ราย เพศชาย 7 ราย เพศหญิง 3 ราย

          **สาเหตุหลักของการเสียชีวิต ได้แก่ “การขับรถเร็ว”

          - ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ร้อย 87.04 (47คัน) ได้แก่ รถจักรยานยนต์

          - อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด,มีผู้บาดเจ็บสูงสุด,มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย

          - เปรียบเทียบสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนครั้งสะสมระหว่าง 2564/2565 มีสถิติลดลงร้อยละ 38.71

          - เปรียบเทียบสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บสะสมระหว่าง 2564/2565 มีสถิติลดลงร้อยละ 36.25

          - เปรียบเทียบสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมระหว่าง 2564/2565 มีสถิติลดลงร้อยละ 44.44

           ***ไม่พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ,เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในช่วง 7 วันอันตราย