ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินและและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้างานพัสดุ) นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ นักวิชาการพัสดุ และนางสาวรัตติยา ปุละเปา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
               ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 7 ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้ประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น
               เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดการประชุมนี้ขึ้น โดยการประชุมมีรายละเอียดประเด็นดังนี้
- การยืมเงินราชการ
- แนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- การตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา