ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 4


โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
(ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 4
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx
               โดยโครงการ ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงาน ในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับ และขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินในลักษณะเดียวกันรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
               ซึ่งระบบ Digital Pension จะใช้แทนระบบ e-pension เดิม โดยจะเริ่มใช้ระบบ Digital Pension ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายและการจ่ายตรง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบ e-Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
และป้องกันการใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งช่วยลดภาระการนำเงินส่งคืนคลังของส่วนราชการต้นสังกัด กรณีที่มีการเบิกเงินที่ไม่มีสิทธิส่งคืนคลังด้วย