ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2564 จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนทุ่งเทวี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองทุน ฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ยังเตรียมเสนอเพื่อที่จะปรับปรุงส่วนพื้นของบ่อน้ำร้อนเป็นกระเบื้องเพื่อให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและทำความสะอาดบ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความต้องการที่จะปรับปรุงอาคารให้มีห้องแช่น้ำร้อนเพิ่ม นอกจากนั้นทางคณะ ฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณใกล้เคียงบ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี ซึ่งมีภาคเอกชนได้มีการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ บ่อแช่น้ำร้อน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ซึ่งมีทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว และอยู่ในระหว่างการพัฒนาด้วย