ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูล ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม ZOOM
               ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน โดยได้มีโครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับกรมการปกครอง
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ และเป็นปัจจุบัน