ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2565 เปิดดู 1366 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ และโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ และโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย 

           การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการตามผลการดำเนินงานแลผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่

           (1) เงินกันเบิกเหลือมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงราย
           (2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ