ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2565 เปิดดู 1192 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (พ.) เป็นประธานการประชุม
             การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย จากที่ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ในการบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิจารณาเรื่อง การตรวจพบการดูดทรายในแม่น้ำโขง จากการได้รับแจ้งจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ว่าตรวจพบการดูดทรายในแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน ดำเนินการโดยฝั่งบ้านต้นผึ้ง แขวงบ่อแฮ้ว สปป.ลาว สำนักงานเจ้าท่าฯ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับทิศทางการไหลของน้ำและอาจทำให้ร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง จึงขอให้สำนักโยธาธิการผังเมือง จังหวัดเชียงราย ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อบรรเทาความต้องการสินค้าอุปโภคและสินค้าด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 จังหวัดเชียงรายได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าจำนวน 7 จุด เพื่อบรรเทาความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โดยให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลเข้า-ออก เพื่อเตรียมความพร้อม หากให้มีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป