ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2565 เปิดดู 1243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

             เพื่อร่วมจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญในระดับจังหวัด ทั้งด้านในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง และต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง รวม 11 อย่างครอบคลุม