ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


 

 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้ง นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวง ร่วมประชุม เพื่อประสานติดตามการบริหารราชการแผ่นดินในรอบเดือน ในมิติของการบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
               ก่อนวาระการประชุม ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้อำเภอป่าแดด เนื่อในการผ่านการประเมินเป็นอำเภอสีฟ้า มอบโล่เกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ได้แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับการเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 11 คน
               ในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กำชับถึงการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 70 (อิงจากทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครอง) การใช้งบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงที่ ๑ ฤดูหนาวที่กำลังจะหมดในกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายที่กำลังจะเกิดขึ้น การเตรียมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงที่ 2 ในฤดูร้อน เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของจังหวัด กว่าร้อยละ 60 รวมทั้งมีการนำเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี
2566 - 2570 ในวาระเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจ โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา และการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลจาก 18 อำเภอ ได้แก่ สถานที่จำนวน 19 แหล่ง ชุมชนจำนวน 21 หมู่บ้าน และกิจกรรมจำนวน 16 กิจกรรม การลงสำรวจ การจัดสัมมนา การผลักดันบรรจุแผนพัฒนาจังหวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบ และแจ้งที่ประชุมให้รับทราบ โดยหลังจากนี้จะมีการทบทวนยุทศาสตร์จังหวัดในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นเกษตรกรรม ของจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรด้วย