ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2565 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงบประมาณและจัดลำดับความสำคัญ ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ์) ให้ความเห็นชอบในหลักการ

           ในที่วาระการประชุม ได้มีการเสนอเพื่อทราบ ถึงหลักกณฑ์และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2665 (ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศระฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชกำหนให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ปฏิทินการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 6752/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ผลการพิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ในการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดเชียงราย