ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2565 เปิดดู 1369 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 1/2565
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
               การประชุม ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) โดยตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) มีจุดประสงค์
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 
แบบบูรณาการ กิจกรรมหลักการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ (Chiang Rai Brand) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งการประชุม ฯ มีรายละเอียดประเด็นสำคัญ ดังนี้
- แผนการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก การพัฒนา และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ (Chiang Rai Brand) ปี ๒๕๖๕
1. กิจกรรม การสร้างการรับรู้ และการสื่อสารตราสัญลักษณ์สินค้าเชียงรายแบรนด์ และประเมินผลการรับรู้ตราสัญลักษณ์สินค้าเชียงรายแบรนด์ โดย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
2. กิจกรรม การยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการเชียงรายแบรนด์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) ของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ ฯ