ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน 
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือ ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
โดยมี ดร.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้สัมภาษณ์ 
 ผู้สัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลและสอบถามความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยวข้ามแดนและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือ มีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้
 1. เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางข้ามพรหมแดน
 2. โอกาสการเกิดเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเส้นทางใหม่ ที่มีโอกาสสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในอนาคต
รวมถึงเส้นทางมีความน่าดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
 3.  เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้าน
 4. รูปแบบ พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 5. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนของพื้นที่ / แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ / การรวมกลุ่มระหว่างประเทศเพื่อผลักดัน
การท่องเที่ยวข้ามพรหมแดน