ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมเสนอข้อมูล แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ
ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประชุมการฝึกอบรมฯ หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เป็นกิจกรรมช่วงที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ (ครั้งที่1) ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรม การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
สิงห์ปาร์ค เชียงราย และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ (Farm Tour) จากนั้น คณะได้รับฟังบรรยายสรุป ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้ดำเนินการเพื่อประกอบการฝึกตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
               ทั้งนี้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอในประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อนสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว”(resilience) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงส้รางสรรค์และเน้นคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณฯ โดยเฉพาะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะ ๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ซึ่งสอดคล้องกับยุทศาสตร์จังหวัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งประเด็นการพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัด ในการจัดทำแผน
เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์แผนไทย การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น