ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1310 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ SEZ ของจังหวัดเชียงราย และศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (Northern Economic Corridor : NEC -Creative LANNA ) (NEC)


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ SEZ ของจังหวัดเชียงราย และศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (Northern Economic Corridor : NEC -Creative LANNA ) (NEC) ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
             การประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย (Special Economic Zone: SEZ) แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การจัดหาที่ดินของรัฐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารการจัดการด้านแรงงาน การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน การแก้ไขผังเมืองเชียงราย การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)  และให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC -Creative LANNA ) (NEC)  
            คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย และศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โดยศึกษาจากประเด็นข้อเสนอแนะจากประชาสังคม นักธุรกิจ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ดังนี้
1. ทำข้อตกลงทางการค้า MOU กับ สปป.ลาวและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
2. ทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการกำหนดผังเมืองของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. นักธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความพร้อมในการลงทุน
4. เร่งออกระเบียบ / กฎหมายที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ
5. กำหนดแนวทางการเร่งเปิดด่านชายแดนผ่อนผันมาตรการเข้า – ออกผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าและจุดผ่านแดนถาวร
6. เปิดโอกาสการต่อระยะเวลาด้านสิทธิประโยชน์ของ BOI ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 และทบทวนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยในปี 2558 จังหวัดเชียงรายได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงประเทศเมียนมาและลาว รวม 3 อำเภอ ได้แก่ แม่สาย (ศูนย์การค้าการและการเงิน) เชียงแสน (ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและท่าเทียบเรือนานาชาติ) และเชียงของ (ศูนย์โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการแปรรูปสินค้าเกษตร) พื้นที่ 952,266 ไร่