ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคเหนือ


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐาณียา วงค์ชัยบุตร และนายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service)  ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคเหนือ จัดขึ้น ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 4 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Z00m) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการจะสามารถเลือกรับการบริการ หรือพัฒนาทางธุรกิจกับผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ได้โดยตรง 

            โดย นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งโครงการนี้ สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ - ๘o ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://bds.sme.go.th ซึ่งโครงการนี้ มีเป้าหมาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป ฯลฯ ไม่น้อยกว่า ๕,๗๒๔ ราย และ ๒. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยงาน รวมทั้งประเภทบริการและหมวดค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ๕ ประเภทได้แก่ ๑. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ๒. การพัฒนาและบริหารธุรกิจ ๓. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ๔. การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ๕. การพัฒนาตลาดต่างประเทศ ๖. การพัฒนานวัตกรรมอื่นในที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับทางธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงในรายละเอียดมาตรการ หลักเกณฑ์ สัดส่วน วิธีการขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ และการตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้มีการทำวิดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้ระบบแก่ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ผู้ประกอบการ (SME) ด้วย