ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านนางแลใน หมู่ 7


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านนางแลใน หมู่ 7
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.               
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการ ให้กับ ชุมชนบ้านนางแลใน หมู่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านนางแลใน หมู่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยกิจกรรมในวันนี้คือการลงสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละฐานของชุมชน ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบไว้
ในกิจกรรมก่อนหน้า (8 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อออกแบบเส้นทาง
และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป