ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1317 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ครั้ง 2


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม การออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ครั้งที่ 2 โดยผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM Meeting
          ตามที่กรมพลศึกษา ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE) เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมเพื่อทดลองเตรียมความพร้อมของระบบ DPE NUB CAL ที่จะเปิดใช้จริงในวันที่ 24 มีนาคม 2565