ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก ปี พ.ศ.2571


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

            นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก ปี พ.ศ.2571 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เพื่อสืบค้นจัดเก็บองค์ความรู้ และผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยในการเตรียมความพร้อมการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก (UNESCO) หรือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

            การประชุมครั้งนี้ จัดภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุม ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดล้านนา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน รวมทั้งศิษยานุศิษย์เข้าร่วม มีการนำเสนอในประเด็นคุณูปการและผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัย แนวทางและร่างแผนแม่บทการนำเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก ปี พ.ศ. 2571 และให้ผู้ร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้นำกรณีศึกษา การนำเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสมาเป็นแนวทาง และมีเป้าในการขับเคลื่อนฯ ในสาขาสันติภาพ ด้วยคุณูปการและผลงานในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน กว่า 300 แห่ง การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะแก่กลุ่มชาติพันธุ์ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในตลอดระยะเวลาและรวบรวมผลงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 ปี รวมทั้งกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2 (Annex II) เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญของยูเนสโกพิจารณาในปี พ.ศ. 2569 และเพื่อพิจารณาการดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกของครูบาเจ้าศรีวิชัยในปี พ.ศ.2571 ต่อไป