ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) (กลุ่มย่อย)


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) (กลุ่มย่อย) ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
 จังหวัดเชียงรายได้รวบรวมปฏิทินการท่องเที่ยวกิจกรรม เทศกาล ประเพณี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงฤดูร้อน จากส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565) โดยมีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 40 กิจกรรม
การประชุมได้มีการร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565) โดยทำการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวเด่นๆ เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูร้อน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention (การป้องการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล) ได้แก่
1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก
6. ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน
7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
9. กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่