ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table)


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

               นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา มีกำหนดการจัดระหว่าง 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 

               นายอารัญ  บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวเปิดที่ประชุมฯ แก่ผู้เข้าร่วม จากทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจากนาย วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 50 คน ในการฟังบรรยายในหัวข้อ การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table) โดย นายภักดิ์  ทองส้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว และในหัวข้อ กรณีศึกษาตัวอย่างการนำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยระดับจังหวัด โดย ดร.อัครพงศ์  อั้นทอง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาัลยแม่โจ้ พร้อมตอบข้อซักถามผู้เขาร่วม

                ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนภาคอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการนำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับบริบทของภาคเหนือ และประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีการกระจายรายได้และมีความยั่งยืน