ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย การประชุมฯ ในครั้งนี้
มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
               ด้วยจังหวัดเชียงราย อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ทั้งในด้านการพัฒนาจังหวัดและการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ให้ถูกต้องครบถ้วนอันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าประสงค์และประเด็นการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดเชียงราย โดยจากที่กล่าวมานั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดประชุมฯนี้ขึ้น เพื่อให้การวิเคราะห์ศักยภาพและวางแผนการทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง อันจะนำไปสู่ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์และประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
               ในการนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงได้ รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี (2562-2564) ให้กับที่ประชุมทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ต่อไป