ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2565 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 และร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมฯในครั้งนี้ มี นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ
               ซึ่งการประชุมฯนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัด  ภายในห้องประชุมได้เปิดวิดีทัศน์เกี่ยวกับบริบทและวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ
จำนวน 4 สถานที่ ได้แก่ หอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum หอนิทรรศการถาวร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย, พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและขัวศิลปะเชียงราย 
               โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand biennale, Chiang Rai 2023 สร้างศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก อันเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยเปิดพื้นที่ภายในจังหวัด อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จนกลายเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดเชียงรายจึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการ ฯ  อีกทั้งยังสามารถ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ภูมิภาค ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อไป