ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization)


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
              นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ผ่านระบบออนไลน์ Facebook live fanpage D-พอ (https://www.facebook.com/DPorDesign) ดำเนินการจัดประชุมโดย กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) มีหัวข้อบรรยาย 2 เรื่อง กอปรด้วย 
1) หลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) กับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) One Plan กับการขับเคลื่อน SDG ในระดับพื้นที่ โดยนายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
             อย่างไรก็ดี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะนำความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายในการประชุมครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการการจัดแผน/โครงการด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป