ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1323 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแสนโฮเทล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ดำเนินการจัดแถลงข่าวโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีแถลงข่าว 
               การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ
1.หัวข้อ “ความเป็นมาของพระธาตุดอยตัง ความสำคัญของการจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2.หัวข้อ “การจัดกิจกรรมภายในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2565” โดย นางเบญจมาศ บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)
3.หัวข้อ “การจัดกิจกรรมภายในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2565” โดย นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยตุง  ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดกิจกรรมในงานประเพณีฯ รายละเอียด ดังนี้
-วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย การเดินจาริกแสวงบุณ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”, พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
-วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร, ขบวนเชิญน้ำสรงพระราชทาน  ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน ทิพย์ศักดิ์สิทธิ์, ขบวนแห่รัตนสัตตนัง ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนชาติพันธุ์, พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา, พิธีถวายเครื่องสักการะพระธาตุดอยตัง, พิธีสรงน้ำ ห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
               การจัดงานประเพณีฯ เป็นไปตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร 053-150069