ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือของหน่วยงานราชการในการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย