ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Community Design (วันที่2)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop
โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Community Design (วันที่2)
วันศกุร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนในชุมชน โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) ภายใต้กรอบแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอัจฉริยะ (Smart Tourism Village) ณ บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมฯนี้ เป็นการมุ่งเน้นการฝึกและลงมือปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน ให้เกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอัจฉริยะ (Smart Tourism Village) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 โดยกิจกรรมในวันที่2 มีรายละเอียดดังนี้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การฝึกภาคปฏิบัติแนวทางการออกแบบและการจัดทำถังขยะชุมชน
- สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และกล่าวปิดงาน โดยนายสมยงค์ ขจรวิทย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์จำกัด