ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดดู 1366 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมฯในครั้งนี้มี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ 
               จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1024/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย โดยเจ้าภาพหลักกลุ่มยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล ในเหตุการณ์ที่สำคัญ แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และผลการดำเนินงานที่สำคัญแจ้งให้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย และที่ประชุมฯทราบ ด้วย