ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2565 เปิดดู 1315 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร
และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ พ.ศ.2567 ให้บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายสำคัญของรัฐบาล
               โดยมี นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กว่า 200 คน ในการประชุมสัมมนาฯ ได้มีการบรรยายและตอบคำถาม  ในหัวข้อ  
1. กระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
2.การเจาะและใช้น้ำบาดาล โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
3.กระบวนการและขั้นตอนการขอใช้ที่สาธารณะ ตามมาตรา 122 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
4.กระบวนการและขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐฯ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดินและการขออนุญาตขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
5.กระบวนการและขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน กรณีที่ดินของวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
6.การขุดลอกร่องน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า กระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ แม่น้ำ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย
7.กระบวนการและขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยสำนักธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 จะมีเป้าหมายประชุมสัมมนาฯ แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง/ผู้อำวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด้วย