ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ครั้งที่ 2


 

 

 

 

          วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ครั้งที่ 2 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จัดโดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2575  ร่างประเด็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในระยะเร่งด่วนปี 2565 และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งข้อเสนอแผนงาน โครงการ มาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

          ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง เข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน โดยที่ปรึกษาโครงการ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2575 ร่างประเด็นกหารพัฒนาในระยะเร่งด่วน ปี 2565 และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุมครั้งนี้ ไปปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปด้วย