ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการและรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี พ.ศ.2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการและรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สวนตุงและโคม อำเภเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การจัดงานเทศกาลฯ มีการจัดระบบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย อย่างเคร่งครัด และจัดงานตามประเพณีฯ มีกิจกรรมการประกวดการทำอาหารของชุมชนพื้นเมืองและกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ โดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงราย มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เพียงเล็กน้อย ได้แวะเวียนเข้าเยี่ยมชมงานบริเวณซุ้มประกวดอาหารล้านนา และกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์

          เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจตรา และปะชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวตามวิถี New Normal แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชาชน/นักท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด