ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (สรุปผลวันที่ 15 เมษายน 2565)


 

 

 

 

 

 

          วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที 15 เมษายน 2565 โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวแสงดาว แซ่หว่าง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565

          - มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 10 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 6 ราย / ผู้เสียชีวิต 5 ราย

            ผู้บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย (เพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน) จำแนกข้อมูล ดังนี้ อำเภอเชียงแสน 1 คน / อำเภอเมืองเชียงราย 3 คน / อำเภอลาว 1 คน / อำเภอแม่สาย 1 คน

            ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย (เพศชาย 1 คน เพศหญิง 4 คน) จำแนกข้อมูล ดังนี้ อำเภอแม่สรวย 3 คน / อำเภอพาน 2 คน

          - สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุ ได้แก่  ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ/ตัดหน้ารถ และหลับในสภาพรถตามลำดับ

          - พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ร้อยละ 50 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ28.57 ดื่มแล้วขับ/ตัดหน้ารถ ร้อยละ 14.29 และมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย/ไม่คาดเข็มขัด/หลับใน/อื่นๆ ร้อยละ 7.14 ตามลำดับ

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำใหู้นย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกแห่ง เรื่องการปฏิบัติงานของด่านชุมชน สายตรวจตำบล/หมู่บ้าน ในการควบคุมและป้องปรามคนในพื้นที่ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วงเวลา 12.00น. ถึงเวลา 00.00 น. เนื่องจากประชาชนอาจมีความเหนื่อยล้าสะสมจากการดื่มเฉลิมฉลองที่ติดต่อกัน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน ในระยะเวลาถัดไป โดยมุ่งเน้นถนนสายหลักเป็นสำคัญ และแจ้งประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสบเหตุ/ญาติผู้ประสบเหตุ ให้ทราบรายละเอียดทราบเรื่องการชดเชยค่าเสียหายตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ เช่น สิทธิ์ประกันพ.ร.บ.

 

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 17 เมษายน 2565 ขณะนี้ มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 ดังนี้

           - เกิดอุบัติเหตุ 40 ครั้ง

           - บาดเจ็บ (Admit) 36 ราย

           - เสียชีวิต 6 ราย

          *หมายเหตุ: ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ/ชาวต่างชาติ