ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดดู 1314 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565


 

 

 

 

     วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

          การประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ชายแดน การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนจังหวัดเชียงราย สถิติการจับกุม/เดินทางเข้าออก ราชอาณาจักรไทย คนไทยและคนต่างด้าว ข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ในเรื่องของข้อพิจารณาเรื่อง อำเภอเชียงของขอเปิดด่านพรมแดนเพื่อขนส่งสินค้าให้แกผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่อง ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เห็นชอบมาตรการป้องกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก