ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดมความคิดพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดมความคิดพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เดนท์รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ระดมสมองสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale,Chiangrai 2023 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมฯ
และมีศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554 ร่วมบรรยายพิเศษ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงาน 
               การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่ายครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างรายได้จากทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงรายด้วย
               สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ และแนวทางการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการค้า ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ด้านผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นปลายปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย