ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565


วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์บริการคนพิการเชียงราย กำหนดโครงการ ขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565  เพื่อสรุปผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 3 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด  สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ซึ่งในการประชุมฯมีกิจกรรมหลักดังนี้
- บรรยายสถานการณ์คนพิการ และนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเส และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้อำนวยการคนพิการจังหวัดเชียงราย
- นำเสนอทิศทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 โดย ผู้อำนวยการคนพิการจังหวัดเชียงราย
- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
- แบ่งกลุ่มทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ ขับเคลื่อนแผนโดย วิทยากรภาครัฐและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
- นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ ขับเคลื่อนแผน โดย วิทยากรภาครัฐและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด