ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองแห่งชาและกาแฟ ครั้งที่ 1/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองแห่งชาและกาแฟ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองแห่งชาและกาแฟ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ
               ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร ประเด็นการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งชากาแฟ โดยพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร “ชา และ กาแฟ” ให้ครบกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพขากาแฟ โดยกระบวนการ “การขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งชากาแฟ"