ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 14/2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. วัดร่องขุ่น : สถานการณ์โดยทั่วไป มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยทางวัดยังคงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างการเยี่ยมชม
  2. ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย : ทุกจุดบริการในไร่ ระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับ SHA PLUS สถานการณ์ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแต่ไม่หนาแน่นมาก  ทั้งนี้ทางไร่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานบริการ  ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย